CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za odobrenje proizvoda za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje plasmana i kontrole nad supstancama za zaštitu bilja.

Opis: Podnosioci prijava koji se prijavjljuju da dobiju odobrenje za sertifikovanje proizvoda za zaštitu bilja bi trebalo da se obrate Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka, te moraju popuniti odgovarajuci formular i podneti ga Ministarstvu. Podnosioci prijava bi trebalo da ocekuju najmanje 15 dana da se donese odluka o odobrenju sertifikata. Procedura za produženje je ista.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime agronoma;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Aktivnost koja se registruje: Primarna, sekundarna, Obnova;
 • Datum podnošenja prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za ovlašcenje; (Originalna)
 • Formular za ovlašcenje PPP; (Originalna)
 • Formular za identifikaciju aktivne supstance; (Originalna)
 • Ovlašcenje proizvodaca za PPP; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji PPP bilo koje države clanice EU; (Originalna)
 • Formular za etiketu i sadržaj etikete; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena