CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikatë për autorizim të produktit për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi e substancave të produkteve për mbrojtjen e bimëve.

Opis: Aplikuesit që aplikojnë për t'u pajisur me autorizim për certifikim të produkteve për mbrojtjen e bimëve, duhet të drejtohen në Ministrinë e Bujqësise Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin e Prodhimitarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, pastaj duhet të plotësojnë formularin përkatës dhe pas plotësimit dorëzohet në Ministri. Aplikuesit duhet të presin një afat prej 15 ditësh maksimum deri te vendimi per dhënien e certifikatës. Procedura për vazhdim është e njëjtë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit;
 • Emri, mbiemri i pronarit;
 • Tel, fax, e-mail;
 • Emri dhe mbiemri i agronomit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Veprimtaria për të cilën regjistrohen; Hera e parë, hera e dytë, Ripërtëritje;
 • Data e aplikimit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për autorizim; (Origjinal)
 • Formulari për autorizim të PMB-ve; (Origjinal)
 • Formulari për identifikimin e substancës aktive; (Origjinal)
 • Autorizimin nga Kompania Prodhuese për PMB-të; (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit për PMB-të e ndonjërit shtet anëtarë të BE-së; (Origjinal)
 • Forma e etiketës me përmbajtjen e saj; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa500 euro Transfer bankar 1000400070001150