CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për shfrytëzimin e tokës pyjore për kullotjen e gjedhëve, viçave, deleve, qengjave, kuajve, gomarëve dhe derrave

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është mundësia e shfrytëzimit të tokës pyjore për kullotjen e kafshëve.

Opis: Kërkesa për pajisje me këtë leje mund të parashtrohet në dy forma: kërkesë e thjeshtë me shkrim ose me gojë më ç’rast ceket vetëm numri i kafshëve pa ndonjë dokument tjetër. Kryeshefi i Agjencionit të Pyjeve të Kosovës përmes autoriteteve komunale vendos për dhënien apo refuzimin e lejes. Lidhur me këto kërkesa procedura administrative zakonisht zgjatë tri ditë. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Për një vit

Antihemiski organ: Agjencioni i Pyjeve të Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Nuk ka ndonjë formular. Kërkesa mund të parashtohet me shkrim por edhe gojarisht, vetëm deklaron numrin e kafshëve dhe rojtarët janë të pajisur me blloka fletëpagesa me numra serial.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Nuk kërkohet asnjë dokument, përveç që duhet të bëhet një kërkesë me shkrim, apo edhe gojarisht dhe numrin e kafshëve. (NUK KA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaGjedhët, delet - 1.20 euro në vit; vicat, qingjat - 0.80 euro në vit; kuajt, gomerët - 1.90 euro në vit; derrat - 1.60 euro në vit; derrkucët - 0.90 euro në vit. Tarifat janë për numër kafshësh.Transfer bankar 1000-4000-7000-115