CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qira për ndërtimin e objekteve të përkohshme në tokat pyjore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është arritja e krijimit të një pasqyrë reale në terren e cila argumenton pronësinë por edhe synon zhvillimin edhe të sektorëve tjerë ekonomik. Me këtë procedurë arrihet të vlerësohet afërsia me objekte të rëndësisë së veçantë, vlerësohet gjendja e tokës pyjore dhe arsyeshmëria ekonomike për t'u dhënë me qira.

Opis: Për marrjen e lejes parashtruesi i kërkesës obligohet të kompletojë dokumentacionin e kërkuar. Pasi kërkesa të jetë pranuar e njejta duhet të verifikohet në terren nga komisioni profesional pranë Agjencionit të Pyjeve të Kosovës dhe i cili harton rekomandimet për Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencionit të Pyjeve të Kosovës për aprovim (ose refuzim të kërkesës). Nëse plotësohen kushtet e parapara me legjislacionin në fuqi atëherë Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencionit të Pyjeve të Kosovës aprovon dhënien e lejes për ta mundësuar shfrytëzimin e tokës pyjore me qira, për ndërtimin e objekteve të përkohshme në tokat pyjore. Ndërsa, nëse refuzohet kërkesa atëherë nxirret vendim, për refuzimin e lejes. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Leja mund të jetë me kohëzgjatje deri në 5 vite me mundësi vazhdimi dhe në siperfaqe deri 5 h.

Antihemiski organ: Agjencia e Pyjeve të Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Pronësia e ngastrave (Titullari i pronës);
 • Numri i parcelave dhe ngastrave;
 • Kultura e ngastrave (pyll, tokë pyjore, kullotë);
 • Sipërfaqe e kërkuar me qira;
 • Qëllimi i kërkesës;
 • Zona Kadastrale;
 • Kuvendi Komunal ku ndodhet Parcela;
 • Emri i Operatorit Ekonomik dhe përfaqësuesit që ka parashtruar kërkesën;
 • Numri i telefonit për kontakt;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Listen poseduese; (Origjinal)
 • Kopjen e planit me koordinata; (Origjinal)
 • Certifikata e Regjistrimit të Biznesit; (Origjinal)
 • Certifikata e numrit fiskal; (Origjinal)
 • Letërnjoftimi; (Kopje)
 • Aplikacioni; (Kopje)
 • Argumentimi se a është parcela në kuadër të planit urbanisik apo hapsinor (Pëlqimi Komunal); (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa0.20 € (njëzet cent) për një m2 (metër katror) në vitTransfer bankar 1000-4000-7000-115