CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për ripaketus të plehrave artificiale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një klime në të cilën edhe prodhuesit e plehrave artificiale do të kenë mundësinë për ta ushtruar veprimtarinë e tyre në një ambient rregullativ të përshtashëm sikurse që në të njëjtën kohë i kontribuon ngritjes së cilësisë në prodhimin e plehrave artificiale.

Opis: Çdo subjekt që dëshiron të merret me ripaketimin e plehrave artificiale, duhet të paraqesë kërkesën për licencim Administratorit të Shërbimit Rregullues për plehra artificiale në Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve në Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimt Rural. Kërkesa bëhet në formë të shkruar dhe kjo i bashkangjitet dokumentacionit për licencim. Licenca lëshohet në një afat prej 10 ditësh ndërsa procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Tel, fax, e-mail;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Certifikatën e biznesit dhe informatën mbi biznesin; (Origjinal)
 • Kërkesa për ripaketim (Origjinal)
 • Autorizimin nga kompania prodhuese, që lejon ripaketimin e plehrave artificiale; (Origjinal)
 • Certifikatën e analizave të kompanisë prodhuese nga laboratori i akredituar ; (Origjinal)
 • Pëlqimin mjedisor; (Origjinal)
 • Lejen mjedisore; (Origjinal)
 • Procesverbalin nga inspektori fitosanitar; (Origjinal)
 • Modelin e tiketës dhe përshkrimi detal i të dhënave në etiketë; (Origjinal)
 • Dëshmitë për kualifikimet profesionale të stafit; (Kopje e vertetuar)
 • Fletëpagesën e taksës për licencim; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 euro Transfer bankar 1000400070001150