CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për posedim të armës së zjarrit (Për shoqatat e gjuetisë dhe shenjëtarisë)

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i personit juridik të licencuar që të posedoj armë zjarri që i takojnë kategorisë B dhe C, që të garantojë sigurinë publike duke evidentuar personat të cilët kanë në përdorim armë zjarri që i takojnë kategorisë B dhe C dhe që të garantojë sigurinë publike duke evidentuar personat të cilët kanë në përdorim armë.

Opis: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë dhe Eksploziv pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme. Kërkesa me dokumentacion dorëzohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kërkesa shqyrtohet dhe nëse është përgjigjja pozitive pritet dorëzimi i kopjes së pagesës në mënyrë që të pajiset me leje për veprimtarinë që ka aplikuar.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 Vite

Antihemiski organ: Komisioni i Ankesave

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emrin e kompanisë
  • Emrin e personit përgjegjës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Certifikatën e biznesit (Origjinal)
  • Certifikatën e dhomës së ruajtjes së armëve (Origjinal)
  • Pëlqimin e blerjes së armës (Origjinal)
  • Raportin e shitjes së armës nga kompania që e ka blerë (Origjinal)
  • Vërtetimin dëshmues të qitjes provuese (Origjinal)
  • Certifikatën e shenjimit të armës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 EuroPagesa në cash 1000420070000170

Forma nije pronadjena