CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Pëlqim për blerjen e armës së zjarrit - personat fizik

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi fizik për blerë armë, pjesë të armës dhe municionit.

Opis: Aplikimi dorëzohet në ndërtesën e MPB-së. Dokumentet e parapara me ligj dhe udhëzim administrativ janë të nevojshme. Përgjigjja për aplikim do të jepet jo më larg se 30 ditë nga data e aplikimit. Përveç dokumentacionit personi juridik do të inspektohet nga Inspektorët Nacional të cilët do të shohin kushtet teknike nëse janë bërë sipas legjislaturës që mbulon këtë fushë. Nëse aprovohet njoftohet personi përgjegjës i subjektit juridik me c‘rast i jepet pëlqimi. Ky pëlqim ka afat të vlefshmërisë 6 muaj. Nëse refuzohet do t’i lëshohet një vendim për refuzim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 6 muaj

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri i personit fizik
  • Mosha
  • Arsyet e blerjes së armës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 deri 90 ditë, nëse është rast i komplikuar

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e Ministrisë së Punëve të Brendshme për trajnimin në qendra të licencuara (Kopje)
  • Dëshmi për aftësi të plotë ligjor për veprim (qendra për punë sociale) (Kopje)
  • Posedon aftësi fizike dhe psikike dhe është i aftë të posedojë apo mbajë armë zjarri (Origjinal)
  • Dëshmi për të kaluarën kriminale (Origjinal)
Bezplatno

Preuzmi Formular