CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - fizicka lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je da dobije zakonsko pravo fizickog lica da kupi oružje, delove oružja i municiju.

Opis: Prijava se podnosi u zgradi MUP-a. Potrebni su dokumenti predvideni zakonom i administrativnim uputstvom. Odgovor na prijavu bice dat najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave. Pored dokumentacije, pravno lice ce pregledati nacionalni inspektori koji ce videti tehnicke uslove da li su odradeni u skladu sa zakonima koji pokrivaju ovu oblast. Ako je odobrena, odgovorna osoba pravnog lica je obaveštena i data je saglasnost. Ova saglasnost ima period važenja od 6 meseci. Ako se odbije, donijece se odluka o odbijanju.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 6 meseci

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime kandidata
  • Starosna dob
  • Razlog za kupovinu oružja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 do 90 dana, u zavisnosti od složenosti predmeta

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje iz Ministarstvo unutrašnjih poslova o licenciranim centrima za obuku (Overena kopija)
  • Dokaz o punom pravnom kapacitetu za postupanje (uverenje izdaje Centar za socijalni rad) (Overena kopija)
  • Fizićki i mentalni kapacitet i mogućnost posedovanja ili nošenja vatrenog oružja (Originalna)
  • Dokaz o kriminalnom dosijeu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena