CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat o položenom strucnom ispitu za oružje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je testiranje strucnog znanja o korišcenju i održavanju, pošto se bavimo opasnim materijalima koji mogu imati efekta na javnu bezbednost.

Opis: Nakon uspešno položene teorijske i prakticne obuke o upotrebi oružja, podnosilac prijave može podneti zahtev za polaganje strucnog ispita pri centru za obuku koji ima legalnu licencu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, ime oca i prezime
  • Datum rođenja
  • Datum i zemlja rođenja
  • Adresa, mesto, ulica, broj
  • Br. telefona
  • Br. lične karte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Lična karta (Overena kopija)
  • Uverenje preduzeća o pohađanju obuke (Overena kopija)
  • Dokument o ispitu (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EURBankarski transfer 1000420070000170

Forma nije pronadjena