CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - pravna lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je sticanje zakonskog prava pravnog lica za kupovinu oružja, delova oružja i municije.

Opis: Prijava mora biti podneta u zgradi MUP-a, zajedno sa dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uredba. Pored dokumentacije, pravno lice ce pregledati Državni inspektorat. Inspektorat ce verifikovati da li su postojeci uslovi u skladu sa zakonodavstvom koje pokriva ovu oblast. Ukoliko odgovor bude bio pozitivan, odgovorno lice pravnog lica ce biti obavešteno kada i gde može preuzeti dozvolu

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 6 meseci

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv kompanije
  • Ime odgovornog lica
  • Poslovni registarski broj
  • Kategorije oružja
  • Lične karte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 do 90 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Sudska potvrda da nije zabranjen rad pravnom licu niti da je rad prekinut kao rezultat konačne odluke nadležnog suda (Overena kopija)
  • Dokaz od nadležnih organa da ima dovoljno mesta za skladištenje i bezbedno odlaganje vatrenog oružja i municije (Overena kopija)
  • Dokaz o minimalnom obrtu (Originalna)
  • Dokaz o obavljanju dotične aktivnosti (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena