CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za izgradnju novih kapaciteta iz biomase

Regulatorni Ured za Energiju

Cilj: Postupak ovlašcenja omogucava izgradnju novih proizvodnih kapaciteta elektricne energije iz obnovljivih izvora energije.

Opis: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Postupak za nastavak je isti. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje dozvole. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godina

Antihemiski organ: Nadležni sud

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime - osoba koja potpisuje ovo pismo,
 • Ime - generalni menadžer kompanije
 • Adresa generalnog menadžera kompanije
 • Imena/nazivi sve dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu
 • Potpis - pravni zastupnik (generalni menadžer)
 • Ime, ustanova, ovlašceni potpis, pečat
 • Naziv pravnog lica
 • Finansijski pokazatelji
 • Indikatori zaračunati u skladu sa godišnjim izveštajima
 • Treuntni udeo %=trenutna aktiva/pasiva (dugovi) X 100 (%),
 • Ukupna aktiva (€), Trenutna aktiva - ukupna (€) pasiva - Ukupno (€), Dugovanja - Ukupno (€)
 • Dugovi naplativi u roku od 1 godine (€)
 • 1. Radni kapital (odeljak 1.1 - odeljak 2.1.1) - Ukupno (€). 2. Ukupno (€) u banci. 3. Trenutni kredit - ukupno (€) 4. Drugi krediti (još uvek neiskorišceni) - ukupno (€) 5. Prihod (od rada) - ukupno (€)
 • Ime, prezime i potpis finansijskog menadžera
 • Generalni menadžer (ime i prezime, pečat, potpis)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji komercijalnog preduzeća. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o osnivanju konzorcijuma, udruženja ili partnerstva (ugovor/povelja udruženja) (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave nije u postupku likvidacije / stečaja, da preduzeće nije pod sudskom upravom i da privredne aktivnosti preduzeća nisu suspendovane; (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave ispunjava pravne obaveze koje se tiču plaćanja poreza u zemlji gde je registrovan kao pravno lice; (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o ovlašcenom pravnom zastupniku podnosioca prijave (odluka odbora ili bilo koji drugi dokument koji pokazuje kompetenciju osobe) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o ulozi svakog člana partnerstva kada se radi o: a) finansijskim aktivnostima, b) obavljanju inženjerskog/ih ugovora, nabavki i gradevinskih radova (IPN) Ako clanovi partnerstva ne pružaju sve neophodne usluge za projekat, onda priložite dokaz/ugovore predloženih partnera (npr. obavljanje tehnoloških usluga itd.) (Originalna, Kopija)
 • Doka o iskustvu podnosioca prijave/članova partnerstva u skladu sa stavom 6 iznad (lista referentnih projekata sa navedenom lokacijom, početnim i završnim datumom projekta itd.) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o načinu na koji podnosilac prijave finansira projekat (priložiti pisma o nameri bilo kom poveriocu itd.) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o nacinu na koji podnosilac prijave alternativno može finansirati projekat (priložiti pisma o nameri bilo kom poveriocu itd.) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o kreditnom rejtingu podnosioca prijave ili partnera (procentualno stanje kredita, tip i nivo, naziv poreske agencije; priložiti dodatnu dokumentaciju za sve dobavljace kapitala). (Originalna, Kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su podnosilac prijave i/ili drugi članovi partnerstva entiteti koji su stvoreni pravilno i u skladu sa zakonima zemlje gde su osnovani. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz (podaci/finansijski indikatori) koji se ticu finansijskog stanja podnosioca prijave, pripremljen u skladu sa modelom koji je prikazan u Aneksu 2 ovog pravilnika (prilog 'Revidirani godišnji finansijski izveštaj' za poslednje tri (3) godine koji overava nadležna ustanova ili ovlašceni finansijski revizor). (Originalna, Kopija)
 • Tehnička i finansijska studija izvodljivosti zasnovana na stvarnim podacima i realnim merama, obavljenim u oblasti realizacije projekta, uključujući: U razmatranje će biti uzeti opšti opis projekta, klimatski i meteorološki uslovi u oblasti realizacije projekta u prema tipu generatora, tehnički opis odabira svakog elementa generatora na osnovu gorepomenutih podataka, proračuni na osnovu kojih je obavljen odabir: studija, proračun i odabir opreme za povezivanje na elektrodistributivni sistem, studija i analiza geoloških i inženjerskih uslova oblasti realizacije projekta, kao i organizaciona struktura podnosioca prijave. (Originalna, Kopija)
 • Biografije (CV) uprave i drugog višeg osoblja podnosioca prijave. (Originalna, Kopija)
 • Biografija (CV) ovlašćenog zastupnika podnosioca prijave. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz koji se tiče izvođaca radova koji je određen za inženjerske radove, nabavke i izgradnju (ING) - pojedinci, kompanije ili partnerstvo/konzorcijum) i identifikovanje glavnog ING izvodaca radova (sporazumi, ugovori itd.) (Originalna, Kopija)
 • Reference za iskustvo ING izvodaca radova na slicnim projektima. (Originalna, Kopija)
 • Biografija (CV) o iskustvu projektnih menadžera ING izvođača radova. (Originalna, Kopija)
 • Poslovni plan za komercijalni rad novog postrojenja (poslovni plan). (Originalna, Kopija)
 • Dokaz (ili izjava) koja opisuje stranu kojoj podnosilac prijave predlaže da proda energiju ili druge usluge koje ce postrojenje obezbediti i pod kojim uslovima (pregled svih dosadašnjih ili predloženih sporazuma ili ugovora koji se tiču proizvodnje energije u elektrani, navodeci cenu, količinu i ugovorne strane). (Originalna, Kopija)
 • Sporazum o mrežnom povezivanju (ponuda za povezivanje, saglasnost za električnu energiju itd) (Originalna, Kopija)
 • Dokaz koji se tice prava na korišcenje zemljišta i imovine koja ce biti korišcena za izgradnju nove elektrane (dokaz o vlasništvu, kopije planova, sporazumi/ugovori o korišcenju javnog ili privatnog zemljišta itd.) (Originalna, Kopija)
 • Ekološka dozvola (Originalna, Kopija)
 • Ekološka saglasnost - dozvola za vodu - strane 2 i 3, vremenski rok 30 dana, 300 do 2000 EUR (u zavisnosti od uloženog iznosa) (Originalna, Kopija)
 • Informacije o vrednosti ulaganja (€). Procene kapitalnih izdataka. (Originalna, Kopija)
 • Trajanje perioda izgradnje i godišnji procenat vrednosti ulaganja. (Originalna, Kopija)
 • Finansijski resursi (sopstveni kapital, zajmovi), finansijski plan, plan korišcenja sredstava i plaćanje (u vezi sa planom izvršenja), krediti za dospece i povezani finansijski troškovi (kamatne stope, porezi i dr.). Deklarisani izvori finansija ili drugi dokumenti koji se tiču istih. (Originalna, Kopija)
 • Tehnička i komercijalna studija izvodljivosti koja se izrađuje za potrebe projekta, uključujući sledeće podatke: - Energija / ugradeni kapacitet - Energija / neto kapacitet - Mogućnost elektrane (%) - faktor kapaciteta elektrane (%) - predvidena godišnja prodaja energije itd. (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPlacanje za pregled prijave: A1. 1000 € Davanje saglasnosti za izgradnju novih kapaciteta A2. 500 € Pregled i izmena odobrenja. Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Forma nije pronadjena