CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për punëtor i sigurimit themelor

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, marrja e njohurive gjatë trajnimit te themelor profesional dhe plotësimi i kritereve sipas ligjit, monitorimi, avancimi në fushën e sigurisë private, kontrollimi i aktiviteteve të Kompanisë Private të Sigurimit e punëtorëve të sigurimit, etj.

Opis: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Shërbimet Private të Sigurisë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe më pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dërgohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Pastaj shqyrtohet lënda nga zyrtari për standardizim, trajnim dhe licencim, i cili i rekomandon Udhëheqësin e Divizionit për Shërbimet Private të Sigurisë se pala i plotëson ose nuk i plotëson kushtet për licencim, Udhëheqësi i Divizionit për Shërbimet Private të Sigurisë nxjerr vendim për licencim ose refuzim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Mbiemri
 • Emri
 • Adresa
 • Numri personal
 • Në rast se është shtetas i huaj (Qëndrimi i Përhershëm, Leja e punës në Kosovë)
 • Numri kontaktues
 • E-maili
 • Data
 • Aplikuesi
 • Personi përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • Vula

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa (Origjinal)
 • Kopja e letërnjoftimit (Kopje)
 • Certifikata mjekësore (Origjinal)
 • Vërtetimi nga organi kompetent që dëshmon zotësinë për të vepruar (Origjinal)
 • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës (Origjinal)
 • Dokumenti nga gjukata kompetente që vërteton se nuk është nën hetime (Origjinal)
 • Të ketë përfunduar me sukëses trajnimin themelor profesional dhe posedon certifikatën e trajnimit (Kopje e vertetuar)
 • Certifikatën e kalimit me sukëses të provimit të organizuar nga organi kompetent (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 EuroTransfer bankar1000420070000179

Forma nije pronadjena