CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje kontrolnog centra

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je da ispuni odredeni broj standarda koje navode zakon i administrativna uputstva, kroz koje se kontroliše rad privatnih kompanija za obezbedenje.

Opis: Pravna lica (kompanija za privatno obezbedenje se može prijaviti putem interneta na sledecoj stranici: https://sshps.rks-gov.net u cilju dobijanja sertifikata za kontrolne centre za doticne usluge. Šef Odseka za vršioce usluga privatnog obezbedenja ovlašcuje inspektore da provere da li su osnovni standardi koje propisuje zakon ispunjeni. Nakon obavljene inspekcije, inspektori dostavljaju šefu Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja zapisnike sa inspekcije, izveštaj o ispunjavanju kriterijuma, zajedno sa preporukom o davanju sertifikata kontrolnom centru

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv kompanije
 • Adresa
 • Br. registracije preduzeća
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Adresa odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum podnošenja prijave
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Potpis odgovornog lica
 • Kontakt
 • Pečat

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev (Originalna, Za pogled)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata50 EURBankarski transfer000420070000179

Forma nije pronadjena