CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za aktivnosti proizvodnje toplotne energije

Regulatorni Ured za Energiju

Cilj: Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Opis: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Postupak za obnovu je isti. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje dozvole. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: U zavisnosti od životnog veka aktive koja se koristi za obavljanje relevantne aktivnosti, trajanje ne može biti duže od cetrdeset (40) godina.

Antihemiski organ: Regulatorni ured za energetiku

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • MW žig za koju se zahteva izdavanje dozvole
 • Naziv podnosioca prijave (pravnog lica)
 • Pečat podnosioca prijave
 • Naziv podnosioca prijave (pravnog lica)
 • Sedište
 • Adresa
 • Br. registracije
 • Br. telefona, br. faksa
 • Adresa elektronske pošte
 • Ime i prezime kontakt osobe
 • Adresa
 • Br. telefona, br. faksa
 • Adresa elektronske pošte
 • Trenutne aktivnosti podnosioca prijave u sektoru energetike
 • Prethodne aktivnosti na Kosovu u sektoru energetike podnosioca prijave
 • Naziv jedinice, lokacija, opština, izvor energije ugradenog kapaciteta (MW), proizvodnja (na godišnjem nivou)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji podnosioca prijave kao poslovne organizacije. Uverenje izdaje agencija koja je ovlašćena da vrši registrovanje poslovnih organizacija. (Originalna, Kopija)
 • Poslovni plan podnosilaca prijave za naredne tri (3) godine. (Originalna)
 • nezavisni finansijski revizori moraju obaviti reviziju finansijskih izveštaja. Podnosilac prijave ce dostaviti revizorski izveštaj odvojeno od finansijskog izveštaja, dok ce novo preduzeće dostaviti finansijski izveštaj i podatke o iskustvu partnera ili akcionara, ako ih ima, koji obavljaju slične aktivnosti u polju energetike. (Kopija)
 • Potvrda finansijske ustanove ili druge ustanove kojim se potvrduje da ima dovoljno sredstava za sprovodenje aktivnosti iz oblasti energetike (npr. bankarska garancija podnosioca prijave ili matične kompanije u slučaju postojanja subvencija ili sličan dokaz o postojanju dovoljno sredstava za finansiranje aktivnosti za koje se traži izdavanje dozvole). (Originalna, Kopija)
 • Overena kopija registracije akcija ili stvarnog učešca bilo kog akcionara ili partnera podnosioca prijave (npr. sporazum o osnivanju preduzeca, sudska odluka, overena kopija registra akcionara, povelja preduzeća itd.) (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave ispunjava pravne obaveze koje se tiču plaćanja poreza u zemlji gde je registrovan kao pravno lice. (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave nije u postupku likvidacije / stečaja, da preduzeće nije pod sudskom upravom i da privredne aktivnosti preduzeća nisu suspendovane. (Originalna, Kopija)
 • Detalji o iskustvu podnosioca prijave u obavljanju aktivnosti iz oblasti energetike u vidu biografije (Curriculum Vitae - CV) preduzeća. (Overena kopija)
 • Podaci o organizacionoj strukturi (uprava i profesionalno osoblje) podnosioca prijave. (Originalna, Kopija)
 • Biografije (CV) uprave i drugog višeg osoblja podnosioca prijave zajedno sa njihovim kvalifikacijama. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o uplati takse za izdavanje dozvole (u skladu sa Članom 6 stavom 5 Pravilnika o izdavanju dozvola). (Originalna, Kopija)
 • Podaci o glavnim i pomocnim energetskim postrojenjima, njihovom tipu i tehnickim specifikacijama i podacima o lokaciji energetskih postrojenja. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o snabdevanju gorivom i/ili završni ugovor za snabdevanje gorivom. (Originalna, Kopija)
 • Opis planiranih aktivnosti na polju energetike (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o posedovanju dozvole za obavljanje aktivnosti u polju energetike na Kosovu i u inostranstvu (Originalna, Kopija)
 • Sporazum o mrežnoj vezi (Originalna, Kopija)
 • Ekološka dozvola (Originalna, Kopija)
 • Plan za stavljanje elektrane van pogona (Originalna, Kopija)
 • Plan rehabilitacije objekta (gde je primenljivo). (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o vlasničkom pravu u vezi sa nacrtom i mapama imovine i objekata (Originalna, Kopija)
 • Bilo koji eventualni ugovor o prodaji energije u završnoj formi ako je moguce ili cak i kao nacrt (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o termalnoj efikasnosti (Originalna, Kopija)
 • Dozvola za korišćenje vode (gde je primenljivo). (Originalna, Kopija)
 • Procena troškova energije koja se proizvede u toku rada novog postrojenja ili zaostalog rada obnovljenog postrojenja. (Originalna, Kopija)
 • Plan amortizacije (deprecijacije) postrojenja koje proizvodi energiju. (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1.000 EUR - Pocetna naknada: (hiljadu evra). 500 EUR (pet stotina evra) - Placanje za pregled ili modifikaciju/izmenu, odnosno produženje dozvole prenos dozvole. Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Forma nije pronadjena