CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za delatnost, skladištenja prirodnog gasa

Regulatorni Ured za Energiju

Cilj: Ova procedura ima za cilj da kontroliše ispunjavanje uslova za odlaganje prirodnog gasa na Kosovu i da im dozvoli samo ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove i kriterijume za takvu djelatnost, jer se smatra opasnom delatnošcu koja utjece na javnu sigurnost i zdravlje.

Opis: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje licence. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Do 40 godina

Antihemiski organ: Regulatorni ured za energetiku

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Biće odredeno podzakonskim aktom

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataJoš uvek nije odredenoBankarski transfer1000 4300 7000 8375

Forma nije pronadjena