CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Kartelat zyrtare të identifikimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ushtrimi i veprimtarisë nga kompanitë private të sigurimit me punëtorë të licencuar.

Opis: Kompania private e sigurimit i parashtron kërkesë organit kompetent për kartela të identifikimit për të gjithë punëtorët e tyre të licencuar të sigurimit. Pas shqyrtimit të lëndës, zyrtari i lartë për standardizim, trajnim dhe licencim pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme lëshon kartela identifikim kompanisë për punëtorët e tyre të sigurimit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri i kompanisë
  • Adresa
  • Numri i regjistrimit të biznesit
  • Numri i licencës
  • Emri /mbiemri i personit përgjegjës
  • Adresa e personit përgjegjës
  • Numri kontaktues
  • E-mail
  • Data
  • Vula
  • Kërkesa për punëtorët
  • Mbiemri
  • Emri
  • Adresa
  • Numri i licencës
  • Numri personal, Pozita e punës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesa (Origjinal)
  • Kopja e licencës së punëtorit të sigurimit (Kopje)
  • Kopja e kontratës së punës (Kopje)
  • Fotografia (Origjinal)
  • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës (Kërkohet vetëm për OMA, Roja e TPG-së dhe mbajtësit e qenit) (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 EuroTransfer bankar 1000420070000179

Forma nije pronadjena