CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Kartelat zyrtare të identifikimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ushtrimi i veprimtarisë nga kompanitë private të sigurimit me punëtorë të licencuar.

Opis: Kompania private e sigurimit i parashtron kërkesë organit kompetent për kartela të identifikimit për të gjithë punëtorët e tyre të licencuar të sigurimit. Pas shqyrtimit të lëndës, zyrtari i lartë për standardizim, trajnim dhe licencim pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme lëshon kartela identifikim kompanisë për punëtorët e tyre të sigurimit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë
 • Adresa
 • Numri i regjistrimit të biznesit
 • Numri i licencës
 • Emri /mbiemri i personit përgjegjës
 • Adresa e personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • E-mail
 • Data
 • Vula
 • Kërkesa për punëtorët
 • Mbiemri
 • Emri
 • Adresa
 • Numri i licencës
 • Numri personal, Pozita e punës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa (Origjinal)
 • Kopja e licencës së punëtorit të sigurimit (Kopje)
 • Kopja e kontratës së punës (Kopje)
 • Fotografia (Origjinal)
 • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës (Kërkohet vetëm për OMA, Roja e TPG-së dhe mbajtësit e qenit) (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 EuroTransfer bankar 1000420070000179

Forma nije pronadjena