CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për institucion trajnues - Trajnime të specializuara

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i zbatimit të dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të aftësimit dhe përgjegjësisë të punëtorëve të sigurimit.

Opis: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Shërbimet Private të Sigurisë pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme. Pas pranimit të kërkesës udhëheqësi i divizionit, autorizon inspektorët të bëjnë inspektimin e objektit për përmbushjen e standardeve të përcaktuara me akte nënligjor dhe me pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në mënyrë online duke klikuar https://sshps.rks-gov.net Ministrin e Punëve të Brendshme. Pastaj shqyrtohet lënda nga zyrtari për standardizim, trajnim dhe licencim, i cili i rekomandon Udhëheqësin e Divizionit për Shërbimet Private të Sigurisë për nxerrje të vendimit pasi që janë plotësuar kushtet, licenca dërgohet për nënshkrim tek Udhëheqësi i Departamentit për Siguri Publike.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë
 • Adresa
 • Nr i regjistrimit të biznesit
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Adresa e personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • E-maili
 • Data e aplikimit
 • Aplikuesi
 • Personit përgjegjës
 • Nënshkrimi i personit përgjegjës
 • Kontakti
 • Vula e personit juridik
 • Objekti sipas kritereve

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa (Origjinal)
 • Certifikata e biznesit të kompanisë (Kopje e vertetuar)
 • Dokumenti nga gjykata kompetente që vërteton që nuk është nën hetime apo në proces të falimentimit (Origjinal)
 • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës për subjektin aplikant, themeluesit, pronarët dhe personat përgjegjës (Origjinal)
 • Kopja e kontratës e menaxherit të ndërtesës (Kopje e vertetuar)
 • Certifikatë e ligjëruesit të kualifikuar ligjor (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e instruktorit të kualifikuar të ndihmës së parë (Kopje)
 • Certifikata e instruktorit të kualifikuar për parandalimin e zjarrit (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e instruktorit të kualifikuar të sigurisë private në secilën fushë përkatëse (Kopje e vertetuar)
 • Raporti i organit kompetent që objekti i plotëson kriteret e parapara (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPër herë të parë 500 euro, për vazhdim 250 euroTransfer bankar 1000420070000179

Forma nije pronadjena