CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë e aktivitetit, furnizimi me energji elektrike, ngrohje apo gaz natyror

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Cilj: Kjo procedurë ka për qëllim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Opis: Aplikuesi duhet të dorëzojë në Zyrën e Rregullatorit për Energji aplikacionin në kopje të shtypura dhe elektronike në njërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë. Në rast se ndonjë dokument/dëshmi është nxjerrë në ndonjë gjuhë tjetër, aplikuesi duhet të dorëzojë dokumentin e përkthyer në një nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës dhe të vërtetuar nga noteri. Procedura e vazhdimit është e njëjtë. Të gjithë aplikuesit për licencim, modifikim/ndryshim, transferim të licencës etj., do të paguajnë taksën administrative. Aplikuesi duhet të sjellë kopjen e faturës së taksës së paguar, brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike, pas dorëzimit të aplikacionit për licencim. Periudha e shqyrtimit të aplikacionit do të fillojë që nga data kur Zyra e rregullatorit për Energji e konsideron aplikacionin të kompletuar. Pas kompletimit të gjitha dokumenteve atëherë, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji do të marrë një vendim brenda nëntëdhjetë (90) ditësh kalendarike, nga parashtrimi i aplikacionit të kompletuar

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Varësisht nga gjendja financiare e aplikantit me kohëzgjatje maksimale prej njëzet e pesë (25) vjetësh;

Antihemiski organ: Zyra e Rregullatorit për Energji

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Shëno MW për të cilët kërkon licencë
 • Emri i Aplikuesit (Personit Juridik)
 • Vula e Aplikuesit
 • Emri i Aplikuesit (Personit Juridik)
 • Selia
 • Adresa
 • Nr. i Regjistrimit
 • Nr. i Telefonit, Nr. i Faksit
 • Adresa e e-mail-it
 • Emri dhe mbiemri i kontakt personit
 • Adresa
 • Nr. i Telefonit, Nr. i Faksit
 • Adresa e e-mail-it
 • Aktivitetet aktuale të aplikuesit në lëmin e Energjisë në Kosovë
 • Aktivitetet e mëparshme të aplikuesit në lëmin e energjisë në Kosovë

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Certifikatën e regjistrimit të aplikuesit si Organizatë biznesore, që i është lëshuar nga agjencia e autorizuar për regjistrimin e organizatave biznesore. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Planin e biznesit (afarist) të aplikuesit për tre (3) vitet e ardhshme. (Origjinal)
 • Pasqyrat financiare vjetore të aplikuesit për tre (3) vitet e fundit. Këto pasqyra financiare duhet të jenë të audituara nga auditorë të licencuar dhe të pavarur financiarë. Aplikuesi do të dorëzojë raportin e auditorëve veçmas nga gjendja financiare, ndërsa ndërmarrja e sapokrijuar të dorëzojë deklaratën financiare dhe nformacione në lidhje me përvojën e partnerëve ose aksionarëve të tij, nëse ka, në përmbushjen e aktiviteteve të ngjashme për energji. (Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimin nga një institucion financiar ose institucion tjetër që konfirmon ekzistencën e fondeve të mjaftueshme për ushtrimin e aktiviteteve për energji (p.sh. garanci bankare të aplikuesit apo kompanisë mëmë në rast të subvencionit, ose evidencë të ngjashme të fondeve të mjaftueshme për të financuar aktivitetin për të cilin kërkohet licenca). (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Kopjen e vërtetuar të regjistrimit të aksioneve ose pjesëmarrjes reale të cilitdo nga aksionarët ose partnerët e aplikuesit (p.sh. marrëveshjen e krijimit të shoqërisë, vendimin e gjykatës, kopjen e vërtetuar të regjistrit të aksionarëve, statutin e ndërmarrjes, etj.). (Kopje e vertetuar)
 • Certifikatën nga organi kompetent që aplikuesi i përmbush detyrimet ligjore lidhur me pagimin e taksave në vendin ku është regjistruar si person juridik. (Kopje e vertetuar)
 • Certifikatën nga organi kompetent që aplikuesi nuk është në procedurë likuidimi/falimentimi, që biznesi i tij nuk administrohet nga gjykata dhe që aktivitetet e tij komerciale nuk janë të pezulluara. (Kopje e vertetuar)
 • Detajet e përvojës së aplikuesit për kryerjen e aktiviteteve të energjisë në formë të biografisë (Curriculum Vitae – CV) së ndërmarrjes. (Kopje)
 • Informacione në lidhje me strukturën organizative (menaxhmentin dhe personelin profesional) të aplikuesit. (Kopje)
 • Biografitë (CV-të) e stafit menaxhues dhe personelit tjetër të lartë të aplikuesit, së bashku me kualifikimet e tyre. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për pagesën e taksës së aplikueshme për licencim (në pajtim me Nenin 6 paragrafin 5 të Rregullës për Licencim). (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Të dhëna mbi burimet materiale në pronësi të aplikuesit, duke përfshirë të dhëna për sistemin informativ dhe softuerin në dispozicion për kryerjen e aktiviteteve. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Kontratat/marrëveshjet për furnizim me energji elektrike dhe ngrohje. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Numrin dhe kategoritë e konsumatorëve. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Planin mbi përmbushjen e standardeve për furnizim të konsumatorëve, përfshirë: ankesat e konsumatorëve, kohën e përgjigjes ndaj ankesave të konsumatorëve, propozimet për faturim, kohën e përgjigjes në qendrën e thirrjes, kohën mesatare të pritjes në qendrat për informim të konsumatorëve etj. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Statutin e ndërmarrjes apo marrëveshjen e krijimit të shoqërisë. (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa8,000 € (tetëmijë euro). Pagesa fillestare 500 € (pesëqind euro) - Pagesa për rishikim-modifikim/ndryshim apo vazhdim, dhe transfer licence. Transfer bankar1000 4300 7000 8375

Preuzmi Formular