CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizim për caktimin e operatorit të mbrojtjes së afërt për personin që sigurohet

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, më ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, si dhe monitorimi, kontrollimi i aktiviteteve të kompanise private të sigurimit e punëtorëve të sigurimit.

Opis: Pas parashtrimit të kërkesës nga personi që kërkon të sigurohet, kompania private e sigurimeve, bën vlerësimin paraprak të rrezikut dhe harton planin e mbrojtjes dhe parashtron kërkesë organit kompetent për vlerësimin e kërcënimit me dokumentet përkatëse. Organi kompetent shqyrton kërkesën dhe ia përcjellë atë Policisë së Kosovës e cila duhet ta kryej në afat prej 15 ditësh ku përgjigja e policisë do të jetë: 1. Pajtim mbi kërkesën për mbrojtje të afërt; 2. Mos pajtim me kërkesën për mbrojtje të afërt. Në rastin 1, organi kompetent autorizon menjëherë KPS-it, se ata mund të caktojnë operator të mbrojtjes së afërt (për të cilët njofton organin kompetent, cilët janë dhe kohëzgjatja e kontratave) personit që kërkon sigurim, kurse në rastin 2 nuk miratohet kërkesa e kompanisë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë
 • Adresa
 • Numri i licencës
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Adresa e personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • E-maili
 • Të dhënat e personit që kërkon mbrojtje të afërt (Emri, Mbiemri, Nr. letërnjoftimit, Profesioni)
 • Data
 • Njësia kërkuese
 • Personi përgjegjës
 • Nënshkrimi i personit përgjegjës
 • Kontakti
 • Vula

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa (Origjinal)
 • Kopja e vlerësimit të rrezikut (Kopje)
 • Planin e propozuar të mbrojtjes (Origjinal)
 • Kërkesë për mbrojtje të afërt (Origjinal)
 • Pëlqimi për të dhënat e përdorura/marrë gjatë vlerësimit të rrezikut (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 EuroTransfer bankar 1000420070000179

Forma nije pronadjena