CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Pëlqim për dokumentacionin investivo - teknik (projekte) në kuptimin e masave për mbrojtje nga zjarri

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i mekanizmave mbrojtës për parandalimin e shkaqeve dhe përhapjes së zjarrit, ndërmarrja e masave për mbrojtje nga zjarri.

Opis: Kërkesë për pëlqimin në dokumentacion i bashkëngjiten dokumentet të cilat i parasheh ligji, dërgohen në Ministrinë e Punëve të Brëndshme (Agjencinë e Menaxhimit Emergjent), pastaj e shqyrton Komisioni se a janë paraparë masat parandaluese. Inspektorët e Departamentit për Parandalim e inspektojnë lokacionin nëse janë plotësuar kushtet. Pas kësaj Departamenti i Parandalimit jep pëlqimin.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: E përhershme

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Objekti i ndërtimit
 • Ngastra katastrale (numri)
 • Fleta poseduese (numri)
 • Certifikata mbi të drejtën e pronësisë (numri)
 • Zona kadastrale (numri)
 • Komuna
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Numri për kontakt

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimin (Kopje, Per shikim)
 • Fletën Poseduse (kontrata e qirasë) (Kopje)
 • Certifikatën e biznesit (Kopje)
 • Kopjen e planit (Kopje)
 • Projektin kryesor: a.-Arqitektura, b.-elektrike, c.-makinerik, d.-ujësjellës dhe kanalizim, (Kopje)
 • Elaborantin e mbrojtjes nga zjarri (Kopje)
 • Dëshmitë e pagesës së taksave (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaDalja në terren 50 euro, Pëlqimi 50 deri në 300 euroTransfer bankar 1000420070000179

Forma nije pronadjena