CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za usluge obezbedjvanja javnih skupova

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedjenje i radnika obezbedjenja.

Opis: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vršioce usluga privatnog obezbedjenja pri Odseku za javnu bezbednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zajedno sa svom dokumentacijom koju predvidaju zakon i doticna administrativna uredba, prijava se podnosi elektronskim putem preko sledeceg sajta: https://sshps.rks-gov.net Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pregled prijave vrši službenik za standardizaciju, obuku i licenciranje, koji šalje preporuku šefu Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja. Šef pomenutog Odeljenja nakon toga donosi odluku nakon ispunjenja svih uslova. Licenca se šalje na potpisivanje šefu Odseka za javnu bezbednost

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv kompanije
 • Adresa
 • Br. registracije preduzeća
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Adresa odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum podnošenja prijave
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Potpis odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Pečat pravnog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju preduzeća (Overena kopija)
 • Dokument nadležnog suda kojim se potvrduje da nije pod istragom ili u stecajnom postupku (Originalna)
 • Zahtev za proveru prošlih aktivnosti pravnog lica koje podnosi prijavu, osnivača, vlasnika i odgovornih osoba (Originalna)
 • Potpisana saglasnost da se inspekciji odobrava pristup radnom prostoru u preduzecu (Originalna)
 • Profil kompanije uključujući zaštitni znak/zaštitne znakove, deponovane potpise i opis radnih uniformi (Originalna)
 • Kopije ugovora petnaest (15) zaposlenih (zaposleni u osnovnom obezbedjenju) (Overena kopija)
 • Kopija ugovora upravnika za bezbednost (Overena kopija)
 • Uverenje za kontrolni centar (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrvi put 500 EUR i 250 EUR za obnovuBankarski transfer1000420070000179

Forma nije pronadjena