CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za bavljenje prenosom elektricne energije, ukljucujuci rad na sistemima prenosa

Regulatorni Ured za Energiju

Cilj: Ova procedura ima za cilj omogucivanje licenciranim pravnim licima da rade na tržištu elektricne energije na Kosou samo ukoliko ispunjavaju uslove i kriterijume za takve aktivnosti.

Opis: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Postupak za obnovu je isti. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje dozvole. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Za aktivnosti prenosa elektricne energije, u zavisnosti od životnog veka imovine koja se koristi za obavljanje pomenute aktivnosti, maksimalno trajanje je trideset (30) godina

Antihemiski organ: Regulatorni ured za energetiku

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv podnosioca prijave (pravnog lica)
 • Pecat podnosioca prijave
 • Naziv podnosioca prijave (pravnog lica)
 • Sedište
 • Adresa
 • Br. registracije
 • Br. telefona, br. faksa
 • Adresa elektronske pošte
 • Ime i prezime kontakt osobe
 • Adresa
 • Br. telefona, br. faksa
 • Adresa elektronske pošte
 • Tekuce aktivnosti na Kosovu u sektoru energetike podnosioca prijave
 • Prethodne aktivnosti na Kosovu u sektoru energetike podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji podnosioca prijave kao poslovne organizacije. Uverenje izdaje agencija koja je ovlašćena da vrši registrovanje poslovnih organizacija. (Originalna, Kopija)
 • Poslovni plan podnosilaca prijave za naredne tri (3) godine. (Originalna)
 • Godišnji finansijski izveštaj podnosilaca prijave za prethodne tri (3) godine. Nezavisni licencirani finansijski revizori moraju obaviti reviziju ovih finansijskih izveštaja. Podnosilac prijave ce dostaviti revizorski izveštaj odvojeno od finansijskog izveštaja, dok ce novo preduzeće dostaviti finansijski izveštaj i podatke o iskustvu partnera ili akcionara, ako ih ima, koji obavljaju slične aktivnosti u polju energetike. (Kopija)
 • Potvrda finansijske ustanove ili druge ustanove kojim se potvrduje da ima dovoljno sredstava za sprovodenje aktivnosti iz oblasti energetike (npr. bankarska garancija podnosioca prijave ili matične kompanije u slučaju postojanja subvencija ili sličan dokaz o postojanju dovoljno sredstava za finansiranje aktivnosti za koje se traži izdavanje dozvole). (Originalna, Kopija)
 • Overena kopija registracije akcija ili stvarnog učešća bilo kog akcionara ili partnera podnosioca prijave (npr. sporazum o osnivanju preduzeća, sudska odluka, overena kopija registra akcionara, povelja preduzeća itd.) (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave ispunjava pravne obaveze koje se tiču plaćanja poreza u zemlji gde je registrovan kao pravno lice. (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave nije u postupku likvidacije / stečaja, da preduzeće nije pod sudskom upravom i da privredne aktivnosti preduzeća nisu suspendovane. (Originalna, Kopija)
 • Detalji o iskustvu podnosioca prijave u obavljanju aktivnosti iz oblasti energetike u vidu biografije (Curriculum Vitae - CV) preduzeća. (Overena kopija)
 • Podaci o organizacionoj strukturi (uprava i profesionalno osoblje) podnosioca prijave. (Overena kopija)
 • Biografije (CV) uprave i drugog višeg osoblja podnosioca prijave zajedno sa njihovim kvalifikacijama. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz od nadležne banke (Originalna, Kopija)
 • Opis karakteristika resornog prenosnog sistema za prenos električne energije i dokaz o pravima eksploatacije elemenata sistema. (Originalna, Kopija)
 • Sistemski razvojni plan na način na koji je navedeno u Članu 12, stavu 1, podstavu 20.1 Zakona o elektricnoj energiji i Članu 7 Zakona o energetici, uključujući efekat razvoja sistema na tarife koje je odobrio RUE. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o prekograničnim kapacitetima (Originalna, Kopija)
 • sistemski hardver i softver koji su neophodni za izračunavanje količine protoka za pokretanje upravljanja energijom u svrhu proizvodnje elektricne energije, pomoćnih usluga, kratkih spojeva, ravnoteže stabilnosti dinamičnog tržišta i upravljanja zakrcenjima, ukoliko je primenljivo, kao i izveštaji o nabavkama ili uspostavljanju gorenavedenih sistema. (Originalna, Kopija)
 • Specifikacije i tehničke karakteristike merača u svrhu izračunavanja potrošnje električne energije. (Originalna, Kopija)
 • Izjava da ce podnosilac prijave ispuniti svoje obaveze koje proizilaze iz same dozvole i da ce razviti i sprovesti u delo sve tehničke standarde na način na koji određuje Zakon o električnoj energiji. (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1.000,00 EUR - Prvo placanje: (hiljadu evra). 500 EUR (pet stotina evra) - Placanje za pregled ili modifikaciju/izmenu, odnosno produženje dozvole prenos dozvole. Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Forma nije pronadjena