CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për transport hekurudhor për mallra dhe udhëtar

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Cilj: Është rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor

Opis: Kjo licencë aplikohet për licencimin e Ndërmarrjeve Hekurudhore për transportin e mallrave dhe udhëtareve (Ndërmarrjeve Hekurudhore mund të jetë private apo publike). Ndërmarrja Hekurudhore për aplikim së pari duhet të shkarkoj formularin nga uebi, dhe ti bashkëngjiten dokumentet të cilat i parashohin ligjet në fuqi dhe të dërgohen në zyrë të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave. Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave brenda 48 orësh pas pranimit të aplikacionit zyrtarisht e njofton aplikuesin për aplikacionin e pranuar dhe vlerësimin fillestar të tij, pastaj Departamenti i Licencimit brenda 3 muajve pas pranimit të gjithë dokumentacionit relevant të marrë vendim, të lëshoj ose refuzoj licencën

Pranvi osnov

 • LIGJI NR. 04/L-063 PËR HEKURUDHAT E KOSOVËS
 • Rregullore e Licencimit 01/2012 lëshuar nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave; Në të gjitha nenet
 • Rregullore Nr. 01/2017 për Taksa dhe Gjoba;
 • Udhzimi Administrativ Nr. 02/2012 për Licencimin e Ndërrmarrjeve Hekurudhore; Nga neni 2 deri 14

Punovaznost dozvola: E përhershme

Antihemiski organ: Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Infromatat e kompanisë
 • Operimet e planifikuara
 • Kompetenca e sigurisë
 • Informatat financiare
 • Sigurimi
 • Reputacioni i mirë
 • Deklarata e aplikuesit
 • Nënshkrimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Polica e sigurimit (Kopje e vertetuar)
 • Planin e biznesit te ndërrmarjes (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për përshtatshmëri financiare (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për reputacion të mirë dhe kompetencë të sigurisë (Kopje e vertetuar)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa15.000,00 euroTransfer bankar170001210012552