CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për prodhim të eksplozivëve apo fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është inspektimi dhe verifikimi i prodhuesit të eksplozivëve apo fishekzjarrëve, për arsye se fusha e sigurisë publike është tejet specifike dhe e ndjeshme.

Opis: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Armë dhe Eksploziv pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe më pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në Ministrin e Punëve të Brendshme. Pastaj shqyrtohet lënda nga zyrtari për standardizim, trajnim dhe licencim, i cili i rekomandon udhëheqësin e Departamenti për Siguri Publike për përgatitjen e vendimit, i cili pastaj proceson lëndën në kabinet me gjithë licencë të përgatitur për nënshkrim, pastaj verifikohet nga kabineti i ministrit dhe nënshkruhet nga Ministri.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë
 • Numri i Regjistrimit të biznesit
 • Lloji i licencës (Prodhimi i eksplozivëve, Prodhimi i fishekzjarrëve)
 • Vendi i adresës (Rruga dhe Numri, Komuna, Numri Postar)
 • Ofroni të dhëna mbi llojin e eksplozivëve dhe fishekzjarrëve të planifikuara për t'u prodhuar
 • Ofroni të dhëna për procesin dhe teknologjinë e prodhimit (mund të vendoset në shtojcë)
 • Ofroni listën e personave të kualifikuar dhe të autorizuar
 • Ofroni detaje se si shenja CE do të merret

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimin (mosha mbi 21 vjeçare) (Kopje)
 • Certifikatën që nuk është nën hetime (Kopje)
 • Certifikatën që biznesi nuk është nën hetime ekonomike (Kopje)
 • Certifikatën shëndetësore (Origjinal)
 • Certifikatën e kualifikimit profesional (eksperienca përkatëse) (Kopje)
 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Garancion bankar prej 10.000 euro (Origjinal)
 • Lejen për deponim (Origjinal)
 • Lejen për objektet ku prodhohen eksplozivët (Origjinal)
 • Certifikatën e personave te autorizuar (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa500 euroTransfer bankar 1000420070000170

Forma nije pronadjena