CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za vodosnabdevanje

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

Cilj: Regulisanje usluga vodosnabdevanja, upravljanja otpadnim vodama, veleprodaje nepreradene vode, veleprodaje preradene vode; u javnom sektoru;

Opis: Prijava mora biti podneta zajedno sa dokumentacijom i informacijama koje su neophodne za procenu; preliminarna procena ce biti prvo sprovedena, nakon cega sledi strucna procena nadležnih odeljenja u okviru RTV; nadležni organ u okviru RTV ce nakon toga dati preporuku. Na sastanku se, nakon toga, donosi odluka o prijavi. Podnosilac prijave se može prijaviti za sledece kategorije dozvola: Dozvola za rad sa otpadnim vodama; dozvola za veleprodaju nepreradene vode; dozvola za veleprodaju preradjene vode

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina do 10 godina

Antihemiski organ: Komisija za pregled (RTV)

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Opšti podaci koji identifikuju dozvolu usluge; a. Naziv, b. Adresa, c. Broj telefona (fiksni, mobilni), d. elektronska pošta, e. Broj faksa
 • Kontakt osoba podnosioca prijave za dozvolu za obavljanje usluge; a. Ime kontakt osobe, b. Naziv radnog mesta, c. Broj telefona u kancelariji, d. Broj mobilnog telefona
 • Uprava; a. Ime predsednika borda direktora, b. Ime upravnog direktora, c. Ime glavnog finansijskog službenika, d. Ime šefa operativnog odeljenja
 • Usluge u ponudi; a. Vodosnabdevanje (tretman, distribucija), b. Prikupljanje, tretman, ispuštanje kanalizacije (otpadnih voda), c. Vodosnabdevanje u paketu
 • Servisna oblast; a. Opštine koje koriste uslugu, b. Nazivi sela i naselja koja koriste uslugu
 • Klijenti koji koriste uslugu; a. Ukupan broj stanovnika, b. Broj domaćinstava koji koriste uslugu, c. Broj komercijalnih/industrijskih potrošača, d. Broj industrijskih potrošača, e. Nazivi sela i naselja za koje se očekuje da dobiju uslugu u narednih 12 meseci nakon podnošenja zahteva za izdavanje servisne dozvole
 • Vodni resursi; a. Naziv, b. Lokacija, c. Kategorija (podzemna, nadzemna), d. Tip (bunar, izvor, jezero, reka), e. Prosečan protok (m3/dan), f. Godišnji protok (m3/godina)
 • Postrojenja za tretman voda; a. Naziv, b. Lokacija, c. Tip (koagulacija, filtracija, dezinfekcija), d. Maksimalan dnevni protok (m3/dan), e. Hemikalije u upotrebi
 • Objekti za skladištenje (rezervaciju) tretirane vode; a. Naziv, b. Lokacija, c. Kapacitet (m3), d. Tip (podzemna, nadzemna), e. Materijali (beton, čelik, drugo)
 • Oblast koja je pokrivena uslugama vodosnabdevanja; a. Broj priključaka u skladu sa tipom potrošača (domaćinstva, komercijalni i industrijski, ustanove), b. Ukupan broj stanovnika u servisnoj oblasti
 • Oblast koja je pokrivena kanalizacionim uslugama; a. Broj priključaka u skladu sa tipom potrošača (domaćinstva, komercijalni i industrijski, ustanove), b. Ukupan broj stanovnika u servisnoj oblasti
 • Osoblje; a. Ukupan broj zaposlenih sa punim radnim vremenom, b. Broj zaposlenih u vodosnabdevanju, c. Broj zaposlenih u kanalizacionom sistemu, d. Broj zaposlenih u administraciji,
 • Ovlašćenje i potpis na prijavi za servisnu uslugu; a. Ime, b. Radno mesto, c. Naziv komunalnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju, d. Potpis, e. Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji preduzeća podnosioca prijave kao poslovne organizacije, koje izdaje nadležna agencija za registraciju poslovnih organizacija; (Originalna)
 • Dokument o registraciji koji izdaju poreski organi (Originalna)
 • Poslednja potvrda o higijeni i ispunjavanju sanitarnih uslova koje izdaje Agencija za hranu i veterinu/sanitarna inspekcija Kosova (Overena kopija)
 • Pismo preporuke od strane Nacionalnog instituta za javno zdravlje o davanju dozvole (pozitivna ili negativna preporuka) za vodosnabdevanje za ljudsku potrošnju, a koju izdaje vodosnabdevač; (Overena kopija)
 • Ekološka dozvola za upotrebu vodnih resursa (Originalna)
 • Ekološka dozvola za ispuštanje otpadnih voda (Originalna)
 • Sporazum o uslugama koji su potpisali (ili koji je u procesu potpisivanja) nadležna opština i snabdevač; (Overena kopija)
 • Biografija šefa ili tehničkog upravnika (Overena kopija)
 • Dokument o stručnoj spremi šefa ili tehničkog upravnika (Overena kopija)
 • Uverenje o krivičnom dosijeu šefa (Originalna)
 • Godišnji revidirani finansijski izveštaji za protekle dve (2) godine (Overena kopija)
 • Biznis plan (za 3 godine); (Overena kopija)
 • Mape (sheme) o geografskim podacima, koje navode: (i) oblast koju pokriva usluga (uključujući posebno urbane i ruralne oblasti), (ii) postrojenja za preradu (skladištenje) vode/otpadnih voda; (iii) izvore vode koja će biti korišćena; i (iv) glavnu i distributivnu mrežu; (Overena kopija)
 • Odobrenje najvišeg upravnog organa (Borda direktora) za lice koje je dobilo prava da obavlja sve aktivnosti radi dobijanja dozvole (Overena kopija)
 • Odobrenje Borda direktora (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1. Placanje naknade za prijavu- 1200 euro 2. Placanje godišnje naknade: Bankarski transfer100430070006241

Forma nije pronadjena