CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për shërbimet themelore të sigurimit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është ngritja e nivelit të sigurisë private, me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e përgjithshme në vend, si dhe monitorimi dhe kontrollimi i aktiviteteve të kompanisë private të sigurimit e punëtorëve të sigurimit.

Opis: Palët marrin kërkesën për aplikim në Divizionin për Shërbimet Private të Sigurisë pranë Departamentit për Siguri Publike tek Ministria e Punëve të Brendshme, dhe me pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me ligj dhe udhëzim administrativ dorëzohet në mënyrë online duke klikuar https://sshps.rks-gov.net Ministrine e Punëve të Brendshme. Pastaj shqyrtohet lënda nga zyrtari për standardizim, trajnim dhe licencim, i cili i rekomandon Udhëheqësin e Divizionit për Shërbimet Private të Sigurisë për nxerrje të vendimit pasi që janë plotësuar kushtet, licenca dërgohet për nënshkrim tek Udhëheqësi i Departamentit për Siguri Publike.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Punëve të Brendshme

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë
 • Adresa
 • Nr regjistrimit të biznesit
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Adresa e personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • E-maili
 • Certifikata e biznesit të kompanisë
 • Aplikuesi
 • Personi përgjegjës
 • Nënshkrimi i personit përgjegjës
 • Numri kontaktues
 • Vula e personit juridik

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa (Origjinal)
 • Certifikata e biznesit të kompanisë (Kopje)
 • Dokumenti nga gjykata kompetente që vërteton që nuk është nën hetime apo në proces të falimentimit (Origjinal)
 • Kërkesa për verifikimin e së kaluarës për subjektin aplikant, themeluesit, pronarët dhe personat përgjegjës (Origjinal)
 • Pëlqim i nënshkruar që ju lejon inspektorëve qasje në hapësirat e punës të kompanisë (Origjinal)
 • Profili i kompanisë duke përfshirë emblemat, shenjat dhe përshkrimin e uniformës së punës (Origjinal)
 • Kopjen e kontratave të pesë (5) punonjësve (punëtorëve të sigurimit themelor. (Kopje)
 • Kopjen e kontratës për menaxher të sigurimit (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPër herë të parë 500 euro, për vazhdim 250 euroTransfer bankar1000420070000179

Forma nije pronadjena