CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative të aktiviteteve ose projekteve të përkohshme të propozuara dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit të njeriut si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës.

Opis: Paraqitja e kërkesës nga subjekti për autorizim mjedisor bëhet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, shqyrtimi i kërkesës për autorizimit mjedisor bëhet nga komisioni i përkohshëm, shqyrtimi i kërkesës bëhet brenda 35 ditëve dhe lëshohet ose refuzohet vendimi me një shpjegim me shkrim për dhënien ose refuzimin e autorizimit mjedisor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat, aktivitet i njëhershëm (përkohshëm)

Antihemiski organ: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 35 ditë

Potrebna dokumentacija

Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 EuroTransfer bankar1000400070002120

Forma nije pronadjena