CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për operim me prekursorë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me prekursorë në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të prekursorëve.

Opis: Fillimisht aplikacionet nga kompanite pranohen, pastaj protokolohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Pasj kësaj, merret vendimi brenda afatit të caktuar ligjor dhe nënshkruhet nga Shefi i Divizionit dhe Kryeshefi Ekzekutiv.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 muaj

Antihemiski organ: Bordi i Ankesave, AKPM

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Vula e doganës; Nënshkrimi i zyrtarit doganor; Data;
 • Emri i importuesit me prekursorë;
 • Numri i licencës për operim me narkotikë L1;
 • Data e skadimit;
 • Bartësi i Autorizim Marketingut
 • Bartësi i Autorizim Marketingut; Emri Adresa Tel/Fax;
 • Prodhuesi; Importuesi; Emri i kompanisë transportuese;
 • Dokumentacioni përcjellës; Deklaratë; Deklaruesit Emri dhe mbiemri Nënshkrimi Data;
 • Drejtori i kompanisë
 • Farmacisti përgjegjës;
 • Data e pranimit; Numri i protokolit ; Nënshkrimi i zyrtarit që pranoi lëndën;
 • Formularët e bashkangjitur;
 • Numri i gjithmbarshëm i prekursorëve që do të importohen
 • Nënshkrimi i zyrtarit që përgatit lëndën për lëshim; Vula e AKPM-së

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Nuk është e përcaktuar por zakonisht përgatiten brenda 5 ditëve të punës.

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e analizës për secilën seri; (Kopje)
 • Fatura / profatura (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa1% nga vlera totale e faturësTransfer bankar 1000400070002508

Preuzmi Formular