CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz medicinske opreme

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Cilj: Svrha ove procedure je kontrola uvoza medicinskih sredstava a za rad ocuvanje javnog zdravlja.

Opis: Inicijalno, aplikacije iz veleprodaja licenciranih farmaceutskih distributera se elektronski prihvataju u elektronskom sistemu za isporuku lekova Barnatari. Prijave se pre svega šalju na proveru ispunjenosti uslova, a nakon toga se razmatraju detaljnije. Procena ukljucuje pregled prijave. Svaka prijava koja ispunjava uslove za uvoz ce dobiti pozitivan odgovor od službenika koji je zadužen za uvoz medicinskih uredaja. Nakon pozitivnog odgovora, predmet se šalje direktoru Odseka, a nakon toga i glavnom izvršnom službeniku na odobrenje. Predmeti koje odobri glavni izvršni službenik se šalju Odseku za administraciju, finansije i budžet, odakle preduzeca preuzimaju dozvole za uvoz nakon placene naknade.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 meseca, uz mogucnost 6-mesecnog produženja.

Antihemiski organ: Odbor za žalbe KAMP

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Medicinska oprema
 • Pečat KALMS /potpis službenika KALMS / datum
 • Carinski pečat / Potpis carinskog službenika /Datum
 • Trgovac na veliko farmaceutskim proizvodima
 • Broj dozvole farmaceutskog prodavca na veliko L1/ Datum isteka
 • Imalac prava na marketing / Ime Adresa Tel/Faks
 • Naziv kompanije za prevoz / Adresa / Telefon / Faks
 • Granični prelaz
 • Propratna dokumentacija
 • Izjava
 • Ime i prezime osobe koja daje izjavu Datum Potpis
 • Direktor kompanije; Farmaceut nadzornik
 • Popunjavaju službenici KALMS
 • Datum prijema ;Broj protokola ;Potpis službenika koji prima slucaj
 • Priloženi formmulari
 • Ukupan broj medicinskih proizvoda za uvoz
 • Potpis službenika koji priprema otpusnu listu
 • Pečat KALMS

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Faktura (Overena kopija)
 • Uverenje o kontrolnom broju akcize (KBA) (Overena kopija)
 • ISO sertifikat (Overena kopija)
 • Uverenje o analizi (Overena kopija)
 • Izjava kompanije o svrsi uvoza sa opisom svakog medicinskog uredaja i opisom upotrebe uredaja u medicini (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1% ukupne vrednosti od racunuBankarski transfer 1000 4000 7000 2508

Forma nije pronadjena