CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz prekursora

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Cilj: Svrha ove procedure je kontrola uvoza prekursora kako bi se sprecilo zloupotreba u korist ilegalnih opijata.

Opis: Prvobitno se prihvacaju prijave od kompanija, a zatim ih podnese i razmatra šef divizije. Redovne prijave za uvoz se pripremaju za redovne aplikacije. Potpisuje ih sef za uvoz i glavni izvršni direktor. Licencirana uvozna ovlašc´enja se fotokopiraju za arhiviranje, a original se dostavlja preduzec´u nakon što je Odeljenje za licenciranje potvrdilo odakle su kompanije povucene nakon placanja poreza

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 meseca

Antihemiski organ: Odbor za žalbe KAMP

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Prekursori
 • Pečat KALMS /potpis službenika KALMS / datum
 • Carinski pečat / Potpis carinskog službenika /Datum
 • Naziv uvoznika narkotika
 • Broj dozvole za rad sa narkoticima L1/ Datum isteka
 • Imalac prava na marketing / Ime Adresa Tel/Faks
 • Proizvođač / Uvoznik
 • Naziv kompanije za prevoz
 • Propratna dokumentacija
 • Izjava
 • Ime i prezime osobe koja daje izjavu/ Datum/ Potpis
 • Direktor kompanije, Farmaceut nadzornik
 • Popunjavaju službenici KALMS
 • Datum prijema Broj protokola Potpis službenika koji prima slučaj
 • Priloženi formmulari
 • Ukupan broj medicinskih proizvoda za uvoz
 • Potpis službenika koji priprema otpusnu listu
 • Pečat KALMS

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o analizi za svaku seriju (Overena kopija)
 • Faktura / predracun (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1% ukupne vrednostiBankarski transfer 1000 4000 7000 2508

Forma nije pronadjena