CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për import të produkteve medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Cilj: Qëllimi kësaj procedure është kontrolli i importit të produkteve medicinale. Kjo procedurë duhet ekziston për arsye të ruajtjes së shëndetit publik.

Opis: Fillimisht, aplikacionet nga kompanitë pranohen, pastaj protokollohen dhe shqyrtohen në departamentin e licencimit. Për aplikacionet të cilat i plotësojnë kushtet e parapara me legjislacionin në fuqi përgatitet dhe lëshohet autorizimi për importin e produkteve medicinale. Ky autorizim nënshkruhet nga Shefi i Divizionit për Import, Drejtori i Departamentit dhe Kryeshefi Ekzekutiv.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 muaj, me mundësi vazhdimi deri në 6 muaj.

Antihemiski organ: Bordi i ankesave në AKPM

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Produktet medicinale (barnat)
 • Vula e AKPM-së / Nënshkrimi i zyrtarit të AKPM-së / Data
 • Vula e doganës / Nënshkrimi i zyrtarit doganor / Data
 • Qarkulluesi farmaceutik me shumicë
 • Numri i licencës si qarkullues farmaceutik me shumicë L1/ Data e skadimit
 • Bartësi i Autorizim Marketingut; Emri; Adresa; Tel/Fax
 • Emri i kompanisë transportuese Adresa / Telefoni / Faxi
 • Emri i vendkalimit kufitar
 • Dokumentacioni përcjellës
 • Deklaratë
 • Deklaruesit; Emri dhe mbiemri; Nënshkrimi; Data
 • Drejtori i kompanisë; Farmacisti përgjegjës
 • Plotësohet nga Zyrtarët e AKPM-së
 • Data e pranimit; Numri i protokolit; Nënshkrimi i zyrtarit që pranoi lëndën
 • Formularët e bashkangjitur
 • Numri i gjithmbarshëm i produkteve medicinale që do të importohen
 • Nënshkrimi i zyrtarit që përgatit lëndën për lëshim
 • Vula e AKPM-së

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Faktura (Kopje)
 • Certifikata e analizës (Kopje)
 • Autorizimi për të drejtën e importit (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa1% nga vlera totaleTransfer bankar 1000 4000 7000 2508

Preuzmi Formular