CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizim për marketing për plasimin e produkteve medicinale në Republikën e Kosovës

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është vërtetimi i cilësisë së produkteve medicinale për përdorim njerëzor, duke u bazuar në dëshmi valide shkencore mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produkteve medicinale.

Opis: Fillimisht, aplikuesi aplikon në AKPPM, dorëzonë dosjen në gjuhën angleze ose gjuhët zyrtare të Kosovës, AKPPM -ja e shqyrton aplikacionin dhe ia përcjellë Komisionit të Kosovës për Vlerësimin e Paisjeve dhe Produkteve Medicinale me qëllim të vlerësimit shkencor. AKPPM-ja e shqyrton aplikacionin brenda 210 ditëve, pas lëshimin te autorizimit AKPPM-ja i informon autoritetet kompetente për lëshimin e autorizimit të marketingut. Produkti medicinal tregtohet në Republikën e Kosovës pas marrjes së Autorizimit për Marketing nga AKPM-ja. Çdo produkt medicinal për të cilin lëshohet Autorizim Marketingu, duhet të ketë në anën e jashtme të paketimit të dhëna për medikamentin përfshirë edhe në alfabetin Brail, si dhe udhëzimin për përdorimin e medikamentit në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 Vjet

Antihemiski organ: Bordi i ankesave AKPM

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Deklarata dhe nënshkrimi
 • Emri i produktit
 • Stregth (s) shkalla e fortësisë së produktit
 • Forma farmaceutike
 • Substanca aktive
 • Aplikanti
 • Personi i autorizuar
 • Në emër të aplikuesit
 • Nënshkrimi
 • Emri
 • Funksioni
 • Vendi
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 120-210 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Statusin e regjistrimit të personit juridik (Origjinal)
 • Autorizimi nga mbajtësi i autorizimit të marketingut (Origjinal)
 • Rrezulltatet e analizave të farmaceutike (Origjinal)
 • Rrezultatet e analizave të para klinike (Per shikim)
 • Rrezultatet e analizave të hulumtimeve klinike (Origjinal)
 • Një përshkrim të detajuar të farmokovigjilencës (Kopje)
 • Një deklaratë që efektet e hulumtimit klinik të bërë jashtë Bashkimit Evropian i plotësojnë kushtet etike (Origjinal)
 • Një përmbledhje e karakteristikave të produktit (Kopje)
 • Fletëudhëzimin e paketimit të produktit (Kopje)
 • Dëshmi se prodhuesi është i autorizuar në vendin e tij për prodhim të produkteve medicinale (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPër një produkt është 1000 euro; për dozë shtesë të njejtit produkt është 500 euro; për formë farmaceutike tjetër të të njëjtit produkt është 750 euro; për paketim shtesë është 250 euro. Ndërsa për vazhdim të autorizimit: për një produkt është 500 euro; për dozë shtesë të të njëjtit produkt është 250 euro; për formë farmaceutike tjetë të të njëjtit produkt është 375 euro; për paketim shtesë është 125 euro.Transfer bankar 1000 4000 7000 2508

Preuzmi Formular