CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për operim me narkotikë qarkullim me pakicë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me pakicë (barnatoreve) në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të narkotikëve.

Opis: Pala që është e interesuar të tregtojë narkotikë me pakicë duhet të aplikojë për licencë pranë Agjencionit të Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale respektivisht në Departamentin e Licencimit. Aplikuesve të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me legjislacionin në fuqi u lëshohet Licenca për operim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vjeqare

Antihemiski organ: Bordi i ankesave

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i barnatorës
 • Adresa e barnatorës
 • Vendi
 • Telefoni
 • E-maili
 • Telefoni
 • Numri i certifikatës së biznesit
 • Farmacisti përgjegjës
 • Numri i licencës së punës së farmacistit
 • Tekniku i farmacisë
 • Numri i licencës së punës së teknikut
 • Operimi me barna narkotike
 • Posedimi i laboratorit për përgatesa magjistrale
 • Deklarata e aplikuesit
 • Farmacisti përgjegjës - nënshkrimi data
 • Pronari; nënshkrimi; data
 • Dokumentet për licencimin e barnatorës
 • Emri i barnatorës; Nënshkrimi i farmacitit përgjegjës; Data e pranimit; Numri i protokolit.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Nuk është e përcaktuar me ligj. Prandaj, kjo varet nga pajisja paraprake me licence veprimtarie si qarkullues me shumicë i produkteve dhe pajisjeve medicinale.

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni për operim me narkotikë (Origjinal)
 • Leternjoftimit për drejtorin dhe personin përgjegjës (Kopje)
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që aplikuesi nuk është i dënuar për veprat penale me heqje lirije me shumë se 6 (gjashtë muaj) (Kopje)
 • Kontrata mes punëdhënësit dhe punëmarësit (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa50Transfer bankar 1000 4000 7000 2508
Tarifa75Transfer bankar 1000 4000 7000 2508

Preuzmi Formular