CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licence za uvoz vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Cilj: Svrha ove procedure je da kontroliše kvalitet uvezene proizvodnje vina tako da je njihova prodaja na lokalnom tržištu sigurna za potrošaca.

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje za izdavanje licence kako bi mogao da uvozi vino. Podnosioci dostavljaju prijavu za izdavanje dozvole i 4 uzorka za fizicko-hemijsku analizu i degustaciju (organilepticka procena) kako bi se procenila vina u pogledu kvaliteta i kategorije. Nakon uplate taksi, izveštaj o analizi se dostavlja i poreklo vina i uvoz ili izvoz se potvrduje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Datum podnošenja prijave;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa;
 • Poslovni registarski broj;
 • Naziv entiteta;
 • Broj telefona i elektronska pošta;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za registraciju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Kopija)
 • Uplatnica za taksu za registraciju; (Kopija)
 • Za obnovu dozvole je potrebno i dokaz o plaćenoj taksi (uplatnicu); (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EUR (obnova 80 EUR)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena