CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për Qarkullues Farmaceutik me Pakicë (Barnatore) për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i Qarkulluesve Farmaceutikë me Pakicë për të mundësuar dispenzimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale në mënyre legale në Republikën e Kosovës.

Opis: AKPPM tashmë ka funksionalizuar sistemin online "Barnatari", https://barnatari.rks-gov.net, përmes të cilit bëhet aplikimi. Fillimisht çdo aplikues duhet të krijoj user-in / përdorues-in në sistem. Hapi i parë i aplikimit është ngarkimi i dokumentacionit nga pala dhe dërgimi përmes sistemit. Hapii dytë është validimi nga ass. e Departamentit të licencimit e lëndës. Hapi i tretë është vlerësimi i kushteve në teren nga zyrtarët e lartë të licencimit / vlerësuesit-audit. Hapi i katërtë është evaluimi pas kthimit nga tereni dhe bashkangjitja e procesit të pranimit, dhe nga pala e pagesës të cilin e gjeneron nga sistemi. Hapi i pestë është përcjellja në sistem të lëndës për nënshkrim nga Drejtori i Departamentit të Licencimit dhe Kryeshefi Ekzekutiv.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite ose me ripërtëritje 1 vjeçare

Antihemiski organ: Bordi i ankesave në AKPM

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i barnatorës
 • Adresa e barnatorës
 • Vendi
 • Telefoni
 • E-maili
 • Telefoni
 • Numri i certifikatës së biznesit
 • Farmacisti përgjegjës
 • Numri i licencës së punës së farmacistit
 • Tekniku i farmacisë
 • Numri i licencës së punës të teknikut
 • Operimi me barna narkotike
 • Posedimi i laboratorit për përgatesa magjistrale
 • Deklarata e aplikuesit
 • Farmacisti përgjegjës - nënshkrimi data
 • Pronari nënshkrimi data
 • Dokumentet për licencimin e barnatorës
 • Emri i barnatorës; Nënshkrimi i farmacitit përgjegjës; Data e pranimit; Numri i protokolit.
 • Për ripërtëritje shtohet edhe një Deklaratë që provon se kushtet e licencimit nuk kanë ndryshuar

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni për licencim si qarkullues me pakicë i produkteve dhe pajisjeve medicinale (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
 • Aktvendimi mbi plotësimin e kushteve higjieno sanitare (Kopje)
 • Licenca profesionale e farmacistit (Kopje)
 • Licenca profesionale e teknikut të farmacisë (Kopje)
 • Kontrata në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit (për farmacistin dhe teknikun) (Origjinal, Kopje)
 • Plani Arkitekturor (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa1000 Euro Licencimi me kohëzgjatje 5 vjeçare; 250 Euro Përtëritja vjetore; 100 Euro Vlerësimi i kushteve në teren;Transfer bankar 1000 4000 7000 2508

Forma nije pronadjena