CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikata e prejardhjes së kualitetit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kualitetit dhe çertifikimi i prodhimit të verës sipas cilësisë për të bërë vlerësim të shijes së verës me qëllim të informimit të konsumatorit se vera është vlerësuar është e sigurtë për konsumim.

Opis: Për të marrë certifikatën mbi origjinën e rrushit dhe verës, parashtruesi (subjekti i regjistruar në Departament) parashtron kërkesën në Departamentin e Vreshtarisë dhe Verëtarisë, me ç'rast dorëzohen 4 mostrat, bëhet analizat labaratorike, vlerësohet cilësia dhe në fund pas kryerjes së obligimeve ligjore lëshohet certifikata në bazë të rastit të deklaruar për cilësinë e verës në treg. Enti i Vreshtarisë dhe Verërave lëshon etiketën e kontrollit të cilësisë për sasinë e verës të cilën prodhuesi e ka dorëzuar për vlerësim dhe e cila është vlerësuar pozitivisht.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 muaj

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri i aplikuesit dhe mbiemri i aplikuesit;
  • Data e aplikimit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

  • 4 mostrat; (Origjinal)
  • Kërkesa; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa15 euro për 1000 hekto-litraTransfer bankar 1000400070001150

Forma nije pronadjena