CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje gjuetie për qëllime shkencore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është identifikimi eventual i sëmundjeve infektive të kafshëve të egra, me qëllim të rritjes dhe shtimit të tyre dhe llojeve të rralla e të rrezikuara, mësim universitar.

Opis: Kërkesa me shkrim bëhet në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin e Pylltarisë. Zyrtarët e bëjnë shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesës, më pastaj i japin propozimin ministrit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural për dhënien apo refuzimin e Lejes për gjueti shkencore.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit; (Kopje)
  • Dëshmi për shërbim profesional të angazhuar në fushën përkatëse; (Kopje e vertetuar)
  • Dëshmi për plotësim të kushteve; (Origjinal)
  • Dëshmi ku vërtetohet se nuk ka obligime ndaj organit kompetent menaxhues me pyje; (Origjinal)
  • Letërnjoftimi; (Kopje)
  • Kërkesa dhe emërtimi i lokalitetit - vendgjuetisë ku do të kryhen aktivitetet e gjuetisë shkencore; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa///

Forma nije pronadjena