CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Leje për tranzit të mbeturinave

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është reduktimi i mbeturinave përmes mbledhjes, grumbullimit dhe tranzitit për eksport jashtë vendit pasi që në vendin tonë nuk ekzistojnë impiante për trajtimin e tyre.

Opis: Procedura e lëshimit të lejës për tranzit të mbeturinave bëhet përmes aplikimit në Ministrinë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe shqyrtimit nga ana e komisionit i cili formohet nga Ministri. Komisioni për leje merr vendim per lëshimin ose mos lëshimin e lejes në bazë të vlerësimit të dokumentacionit. Procesverbali i komisionit për leje nënshkruhet nga kryetari dhe anëtare e tjerë të komisionit që kanë qenë pjesëmarrës në takim dhe procesin e shqyrtimit të kërkesës. Në bazë të vlerësimit nga ana e komisonit hartohet vendimi për leje dhe nënshkruhet nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vit

Antihemiski organ: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i aplikuesit
 • Data e aplikimit
 • Kompania
 • Nr. i tel dhe-mail adresa
 • Veprimtaria
 • Sasia e mbeturinave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa me të dhënat e aplikuesit (Origjinal)
 • Kontratën në mes eksportuesit dhe importuesit te mbeturinave (Origjinal)
 • Formën e plotësuar me shënimet e kërkuara për notifikim për qarkullim ndërkufitar të mbeturinave sipas shtojcës I dhe II të U.A per import , eksport dhe tranzit të mbeturinave (Origjinal)
 • Dëshminë për karakteristikat e mbeturinave (Origjinal)
 • Formën e plotësuar me shënimet e kërkuara për notifikimin për qarkullimin ndërkufitar të mbeturinave (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal)
 • Garancionin financiar (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa10 EuroTransfer bankar 1000400070002120