CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu i tranzit prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kosova

Opis: Prevoznici nerezidenti moraju, preko nadležnog ministarstva u zemlji gde se nalazi sedište prevoznika, podneti zahtev za izdavanje dozvole Odseku za drumski transport. Tom prilikom, oni moraju dostaviti neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave. Ukoliko komisija donese zakljucak da prevoznik nije ispunio uslove za dobijanje dozvole, odnosno da nije ispunio neophodnu dokumentaciju, o daljim koracima ce ga obavestiti nadležno ministarstvo zemlje gde je preduzece osnovano

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1-6 meseci

Antihemiski organ: Ministarstvu za infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv pravnog lica
  • Podnosilac prijave
  • Adresa sedišta i poslovne jedinice
  • Br. telefona, elektronska pošta
  • Ime i prezime odgovornog lica
  • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Originalna)
  • Odobrenje iz zemlje gde se namerava poslovanje (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EUR (za dobijanje dozvole) 50 EUR (za prijavu) Bankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena