CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për përpunues të produkteve drunore (sharra)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i ndërmarrjeve që kanë si aktivitet prerjen e drunjve si dhe kontrollin e përmbushjes së kritereve minimale profesionale për ushtrimin e kësaj veprimtarie si dhe përmbushjen e kushteve urbanistike, mos vendosja e sharrave të lëvizshme dhe statike në pyje.

Opis: Procedura administrative fillon me paraqitjen e kërkesës/formularit për aplikim nga personat juridik. Pas kompletimit të dokumentacionit përkatës dhe pagesës së aplikimit prej 20 euro për subjektet të cilat aplikojnë për herë të parë, kurse subjektet të cilat aplikojnë për vazhdimin e licencës janë liruar nga pagesa për aplikim, kërkesa shqyrtohet nga komisioni licencues i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në përbërje nga 5 anëtarë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i kompanisë/biznesi për shfrytëzim, kultivim etj;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Tel, fax, e-mail;
 • Veprimtarinë për të cilën regjistrohen është veprimtari: Primare apo sekondare;
 • Data e Aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;
 • Emri dhe mbiemri i kuadrit porfesional;
 • Adresa dhe vendi, komuna;
 • Dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim për biznese të vendit dhe të huaja;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për regjistrim; (Origjinal)
 • Dëshmi për shërbim profesional të angazhuar në fushën përkatëse (diploma); (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për plotësim të kushteve sipas nenit 2, pika 2.1 UA.Nr. 15/2006; (Kopje)
 • Dëshmi ku vërtetohet se nuk ka obligime ndaj organit kompetent menaxhues me pyje (Agjencia Pyjore e Kosovës) (Origjinal)
 • Fletëpagesën e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr nga zyrtari përkatës) nëse aplikon për herë të parë; (Kopje)
 • Dëshmi nga gjykata se nuk është i ndjekur për veper penale; (Origjinal)
 • Projektin mjedisor/ Planin e ndërtimit të sharrës dhe paisjeve tjera elektrike; (Origjinal)
 • Vërtetimi nga Administrata Tatimore e Kosovës; (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit dhe informatën mbi biznesin; (Kopje)
 • Për vazhdimin e licencës duhet të paraqitet vetëm kopja e licencës egzistuese, dëshmia nga gjykata, dëshmia që nuk ka obligime financiare ndaj Agjencisë Pyjore të Kosovës si dhe vërtetimin nga Administrata Tatimore e Kosovës; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa300 euro (për vazhdimin e licencës 200 euro)Transfer bankar 1000400070001150
PagesaPagesa (20 euro për aplikim, 300 euro marrja e licencës, 200 euro ripërtëritja)Transfer bankar 1000400070001150