CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca D kategorije za trece strane i izdavanje u inostranstvu (medjunarodno)

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga prevoza u inostranstvu.

Opis: Dovršenu dokumentaciju podnosi ovlašceno lice prevoznika na Odjelu za drumski prevoz. Za uspostavljanje komisije i vodjenje postupka za ispitivanje podnesene prijave generalni sekretar M.I., koji u predvidjenim zakonskim rokovima preduzima radnje utvrdene zakonom.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvu za infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uplatnicu na iznos od 50 EUR (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Potvrdu od nadležnog suda da protiv prevoznika i upravnika ne postoje nikakve pravne prepreke koje bi onemogućile bavljenje aktivnostima drumskog prevoza (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti upravnika i vozača (ugovor o radu na period od najmanje godinu dana) (Originalna)
 • Dokaz da prevoznik ispunjava kriterijum finansijske pouzdanosti (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju jednog ili više vozila kapaciteta preko 3,5 tone i ukupne težine vozila od 6 tona; ta vozila moraju biti registrovana i osigurana na Kosovu (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR (dobijanje dozvole) 10 EUR (prijava) Bankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena