CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca C kategorije obuhvata sve vidove prevoza na Kosovu

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga prevoza za licne potrebe u inostranstvu.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja u cilju slobodnog prevoza unutar Kosova i slobodan i redovan prevoz van Kosova pri Odseku za drumski transport. Tom priikom, podnosilac prijave dostavlja svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave. Nakon pregleda zahteva podnosioca prijave, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu. Ukoliko odluka o odobravanju izdavanja dozvole bude bila pozitivna, istu potpisuje ministar za infrastrukturu. Ukoliko se ne odobri izdavanje dozvole, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten i bice mu/joj predstavljeni pravni aspekti takve odluke

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime i poslovni broj registra
 • Ime i prezime vlasnika
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava i uplatnica (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Dokaz od opštinskog suda da vlasnik preduzeća nije pod istragom (Originalna)
 • Stručna osposobljenost (SO) pokatuje obučene i sertifikovane stručne kapacitete (Originalna)
 • Finansijska pouzdanost (finansijski izveštaj iz prethodne godine ili početni kapital u slučaju da je preduzeće osnovano ili da je bilo koji dokument koji dokazuje da je kompanija o kojoj se radi finansijski stabilna) (Originalna)
 • Dokaz o vozilu (Overena kopija)
 • Dokaz o natpisu vozila (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200 EURBankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena