CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje centara za medicinsku avijaciju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je odobrenje i obnova sertifikata za centar medicinske aviacije (AMC), na taj nacin osiguravajuci zdravlje i bezbednost putnika.

Opis: Kako bi se prijavio za odobrenje centra medicinske avijacije, operater može naci formulare na internet stranici CAAK (www.caa-ks.org), kao i listu dokumentacije koja mora biti podneta kao deo prijave. Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda Odeljenje za sigurnost leta. Rok za razmatranje je što je pre moguce. Rok, medutim, nije pravno definisan. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za centar medicinske avijacije i potpisuje ga generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Međunarodni odbor

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Opšti podaci o organizaciji/entitetu koji se prijavljuje za izdavanje sertifikata
  • Podaci o kvalifikacijama osoblja u organizaciji, organizacionoj semi, odnosu sa entitetima/organizacijama koje nude slične usluge i raspoloživoj medicinskoj opremi kako bi se obavljale medicinske usluge u avijaciji
  • Podaci o tome kako se medicinski zapisi o kandidatima koji se prijave za izdavanje sertifikata cuvaju i sortiraju.
  • Podaci o broju ispita za medicinsko osoblje u avijaciji su sprovedeni u toku jedne godine i tip izdatih sertifikata u istom vremenskom periodu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za odobrenje Vazduhoplovnog medicinskog centra (VMC) (Originalna, Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena