CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikatë e vlefshmërisë ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikatës së vlefshmërisë ajrore të mjeteve ajrore.

Opis: Pala e interesuar formularin me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm e dorëzon pranë Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen në Departmentin e Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 90 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit dhe konfirmimit të plotësimit të të gjitha kushteve ligjore, lëshohet Certifikata e vlefshmërisë ajrore për eksport dhe e njejta nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat kohor

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Informatat kontaktuese të aplikuesit (pronarit/perdoruesit te mjetit ajror)
  • Informata mbi mjetin ajror
  • Të dhëna për deklaratën e konformitetit për avion të ri
  • Numri i telefoni dhe email adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi i palës (Kopje)
  • Informata mbi mjetin ajror (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Deklarata e konformitetit për avion të ri (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Polica e sigurimit (Origjinal, Kopje e vertetuar, Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaTransport ajror Komercial: 700 euro Privat: 350 euro Transporti i përgjithshëm Komercial: 300 euro Privat: 150 euro Transporti Special Komercial: 100 euro Privat: 50 euroPagesa nëpërmjet pullës 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena