CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje ugovora o održavanju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je odobrenje ugovora za održavanje letelica.

Opis: Jedan operater kako bi se prijavio za odobrenje ugovora o održavanju, operater može naci formulare na internet stranici CAAK (www.caa-ks.org), kao i listu dokumentacije koja mora biti podneta kao deo prijave. Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda Odeljenje za bezbednost letova. Rok za pregled je 30 dana od datuma podnošenja zahteva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje ugovor o održavanju i potpisuje ga generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: U zavisnosti od ugovora o održavanju

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave (organizacija)
  • Ime i prezime vlasnika
  • Broj telefona, broj faksa i elektronska pošta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za prijavu (Originalna)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna, Kopija)
  • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata

Forma nije pronadjena