CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat ogranicene osposobljenosti za let

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata o sposobnosti letenja letelice.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor odsek za bezbednost letova. Rok za pregled je 90 dana od datuma podnošenja prijave. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat o sposobnosti letenja potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremeskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv organizacije
  • Broj telefona, broj faksa i elektronska pošta
  • Uslovi i rok za podnošenje žalbi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Lična karta podnosioca prijave (Originalna, Overena kopija)
  • Podaci o letelici (Originalna, Kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna, Kopija)
  • Polisa osiguranja (Originalna, Kopija, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataVazdušni saobracaj Komercijalni: 700 evra Privatni: 350 evra Opšti prevoz Komercijalni: 300 evra Privatni: 150 evra Poseban prevoz Komercijalni: 100 evra Privatni: 50 evra Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena