CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje za instruktore

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla. Ovaj postupak treba da postoji iz razloga sigurnosti civilnog vazduhoplovstva.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat o sposobnosti letenja potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o podnosiocu prijave (prijava)
 • Dokaz o položenom teorijskom i praktičnom ispitu
 • Iskustvo u letenju
 • Uspešan završetak programa obuke
 • Za ispitivaca (imaoca dozvole za instruktora)
 • Uplata prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna, Overena kopija)
 • Odobrenje instruktora/ispitivača (Originalna, Overena kopija)
 • Dokaz o položenom teorijskom i praktičnom ispitu (Originalna, Kopija, Overena kopija)
 • Dokaz o uplati prijave (Overena kopija)
 • Za ispitivača (koji ima dozvolu za instruktora) (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata50Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena