CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Posebna odobrenja za navigaciju oblasti

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla. Ovaj postupak treba da postoji iz razloga bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda Odeljenje za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, bice izdata posebna odobrenja za vazdušnu navigaciju oblasti, specifikacije minimalnog ucinka navigacije i neophodan navigacijski ucinak. Odobrenja potpisuje generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola:

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Prijava za odobrenje RNAV, MNPS, NPS

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

  • Prijava za odobrenje RNAV, MNPS, NPS (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena