CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikimi i organizatave për trajnime të mirëmbajtjes së aeroplanëve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtëritjen dhe validimin e organizatave/shkollave për trajnim të mekanikëve të mjeteve ajrore.

Opis: Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikata dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Informata kontaktuese/gjenerale
  • Llojet e trajnimeve që ofrohen
  • Tajnimet e tipeve të mjeteve ajrore
  • Informatat e personelit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Informata kontaktuese/gjenerale (Origjinal, Kopje)
  • Llojet e trajnimeve që ofrohen (Origjinal, Kopje)
  • Tajnimet e tipeve të mjeteve ajrore (Origjinal, Kopje)
  • Informatat e personelit (Origjinal, Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaTarifa fillestare: 6000; Tarifa vjetore: 6000.Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Preuzmi Formular