CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za buku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha administrativne procedure je da pojednostavi korišcenje pravne osnove izdavanje sertifikata za avionsku buku.

Opis: U skladu sa pravilima ICAO i EU / HPEA ogranicenja vezana za buke mogu se primenjivati unutar i u blizini zaštitne zone. Za sertifikat o buci, obrazac podnosioca zahteva sa svim dokumentima predvidenim zakonodavstvom dostavlja se Upravi za civilnu avijaciju. Obrazac i dokumentaciju pregleda Odeljenje za bezbednost letenja. Rok za preispitivanje je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda svih dokumenata, sertifikat o buci izdaje i potpisuje generalni direktor Uprave za civilnu avijaciju.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Kontakt podaci podnosioca prijave
  • Podaci o letelici

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Podaci o letelici (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena